Μετάκληση Εργαζομένων

Βιομηχανία: Έλλειψη εργαζομένων – Λύση το Ανθρώπινο Δυναμικό από Τρίτες Χώρες

Τι προτείνει η μελέτη που έγινε σε συνεργασία με το ΙΝΣΒΕ- Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και της Deloitte 

Σήμα άμεσου κινδύνου για τη Βιομηχανία, εκπέμπουν τα στοιχεία για την απασχόληση στον κλάδο, αποδεικνύοντας ότι σε κάθε ειδικότητα λείπουν εργαζόμενοι. Σε σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΝΣΒΕ- Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με την Deloitte, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου, συμπεριλαμβάνοντας στις λύσεις και το ανθρώπινο δυναμικό από τρίτες χώρες.

Ειδικότερα: Η μελέτη που παρουσιάστηκε τις προάλλες από τον ΣΒΕ, κατέληξε σε 13 συγκεκριμένες προτάσεις και στη διαπίστωση ότι απαιτούνται κίνητρα και αλλαγή κουλτούρας τόσο για την προσέλκυση από τη βιομηχανία νέων άξιων στελεχών από την Ελλάδα, παράλληλα όμως και ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε στην παρουσίαση  η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, θα αναπτυχθεί  ψηφιακή  πλατφόρμα προσέλκυσης εργαζομένων από τρίτες χώρες, στο μοντέλο της υπάρχουσας πλατφόρμας για εργάτες γης.

Το χάσμα μεταξύ προσφοράς-ζήτησης και πώς θα μειωθεί 

Το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας που καταγράφει η μελέτη για τη βιομηχανία είναι πολύ μεγάλο. Αφενός, λείπουν  εργαζόμενοι, σχεδόν σε κάθε ειδικότητα και κυρίως στις σύγχρονες τεχνολογίες. Αφετέρου, δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τόσο σε κρατικό επίπεδο, όσο και στις ίδιες τις βιομηχανίες.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόλις το 12% των ελληνικών επιχειρήσεων επενδύουν σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-  ΕΚΚ, έναντι 40% (!) που είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ. 

Στις μεσοπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω και στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του ΣΒΕ, προτείνονται ανάμεσα σε άλλα,

αύξηση των κονδυλίων για εξειδικευμένα στη βιομηχανία προγράμματα ΕΕΚ, κατά αναλογία, τουλάχιστον, της συνεισφοράς της στο ΑΕΠ και ενίσχυση της διαφάνειας στην αξιοποίησή τους, ευθυγράμμιση της ΕΕΚ με τις ανάγκες της βιομηχανίας, αλλά και ενεργοποίηση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ΕΕΚ εντός του κλάδου και ενίσχυση της ελκυστικότητας της βιομηχανίας ως εργοδότη.

Κατάρτιση εκπαιδευόμενων σε πραγματικές συνθήκες, με τη χρήση κατάλληλων, εξειδικευμένων υποδομών και εξοπλισμού (μηχανήματα, εργαλεία), η δημιουργία εθνικού κέντρου έρευνας για την ΕΕΚ σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η σύσταση μηχανισμού καταγραφής και αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται εκτός απασχόλησης με εστίαση σε ειδικές ομάδες/ευάλωτες ομάδες, που πιθανώς θα μπορούσαν να εργαστούν στην βιομηχανία είναι ανάμεσα στις προτεινόμενες δράσεις.

Η σημασία της σωστής καταγραφής

Ιδιαίτερη εξάλλου έμφαση, δίνεται στην υλοποίηση της πλατφόρμας που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα καταγραφής των αναγκών τους σε προσωπικό, ειδικότητες, δεξιότητες, κτλ. ώστε αφενός να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται εκτός απασχόλησης, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς (π.χ. ΔΥΠΑ, Υπουργείο Παιδείας) να έχουν την κατάλληλη πληροφορία για το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η ακριβής και σωστή καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν, θεωρείται και από εξειδικευμένες εταιρείες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ως αναγκαία προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό από την ΔΥΠΑ σχετικών δράσεων. Επιπλέον, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για τον αναλυτικό προσδιορισμό των εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες που θα πρέπει να προβλεφθούν στις σχετικές εγκρίσεις θέσεων μετακλητής εργασίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα, είναι, ότι λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, οι πρόσφατες εγκρίσεις θέσεων μετακλητής απασχόλησης δεν περιλαμβάνουν αρκετές ειδικότητες.

βιομηχανία

Κονδύλια προς αξιοποίηση

Σε κάθε περίπτωση, η προσέλκυση  εξειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες όπως  φάνηκε από την παρουσίαση της μελέτης του ΙΝΣΒΕ, δίνει πιο άμεση λύση στο πρόβλημα (Υπενθυμίζεται ότι η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης γίνεται με ειδική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις). 

Παράλληλα, πρέπει να εντατικοποιηθούν τα κίνητρα για την συνολικότερη προσέλκυση από τη βιομηχανία νέων στελεχών και την αναβάθμιση των δομών της ΕΕΚ. Όσο για τα κονδύλια που θα χρειαστούν; Αυτά ευτυχώς  υπάρχουν προς αξιοποίηση, τόσο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΔΑΜ.

Η κωδικοποίηση των λύσεων

Σημειώνεται ότι στην παρουσίαση της μελέτης του ΙΝΣΒΕ σε συνεργασία με την Deloitte, τα  βασικά σημεία και οι 13 προτάσεις, στις οποίες αυτή καταλήγει παρουσιάστηκαν από τα αρμόδια στελέχη της Deloitte, Βασίλη Καφάτο, Partner, Growth Leader και Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου, Consulting Strategy Partner.  Οι προτάσεις επιμερίζονται σε εννέα που αφορούν πρωτοβουλίες που δυνητικά πρέπει να αναλάβει το δημόσιο και τέσσερεις που αφορούν την ίδια τη βιομηχανία:

Για τον δημόσιο τομέα

 1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πλάνου Δράσης για την ΕΕΚ στη βιομηχανία και αύξηση των σχετικών κονδυλίων.
 2. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων ΕΕΚ για την βιομηχανία στις δομές τυπικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΣΚ και ΣΑΕΚ).
 3. Αναβάθμιση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών.
 4. Αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την βιομηχανία. 
 5. Ενδυνάμωση και επέκταση των θεσμών της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.
 6. Καταγραφή των γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπων που βρίσκεται εκτός απασχόλησης και διασύνδεση με τις ανάγκες της βιομηχανίας.
 7. Αναβάθμιση των μηχανισμών αξιολόγησης της ΕΕΚ στην βιομηχανία.
 8. Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων.
 9. Δημιουργία μηχανισμού επικαιροποίησης των ειδικοτήτων και επαγγελματικών αντικειμένων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ).

Για τη βιομηχανία

 1. Πιο ουσιαστική και ενεργή δραστηριοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις προσπάθειες ενίσχυσης της ΕΕΚ στη βιομηχανία.
 2. Επενδύσεις και δράσεις ενίσχυσης των τμημάτων HR των ελληνικών βιομηχανιών.
 3. Δράσεις ενίσχυσης της ελκυστικότητας της βιομηχανίας ως εργοδότη και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στην βιομηχανία.
 4. Δράσεις ενημέρωσης για την ελκυστικότητα και την κοινωνική αποδοχή των τεχνικών επαγγελμάτων και της ΕΕΚ.

Διαβάστε επίσης

Trade Marketing

Τα πιο συχνά λάθη στις πωλήσεις

Human Resources

“Loud quitting” – Τι είναι και πώς επηρεάζει τις εταιρείες

Trade Marketing

Summer Plan: Visual Merchandising Tips

Αναζήτηση

BI