ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

1. Η Ingroup  με έδρα την Οιτύλου 11 επιθυμεί με την παρούσα να σας γνωστοποιήσει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στην εταιρία αλλά και σε άλλες εταιρίες-πελάτες της, είτε για υλοποίηση έργων είτε προς διάθεση προσωπικού προσωρινής απασχόλησης, συλλέγει τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εργασία και επεξεργάζεται ορισμένα Προσωπικά τους Δεδομένα, προκειμένου να διενεργήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, ανάλογα με την θέση εργασίας για την οποία υποβάλλεται αίτηση.

2. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά σας σημειώματα και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία αφορούν ενδεικτικά στα προσωπικά σας στοιχεία, το βιογραφικό σας, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, το ακαδημαϊκό και εν γένει εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία, τους τομείς της ειδίκευσήςσας. Ως υποψήφιοι έχετε προσωπική ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων που υποβάλλετε ενώ οφείλετε να έχετε λάβει σχετική άδεια για την υποβολή πληροφορίων και προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, επί παραδείγματι στην περίπτωση συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

3. Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την πρόσληψη εξειδικευμένου και κατάλληλου προσωπικού για την επίτευξη των σκοπών της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, στο μέτρο που τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, εξετάσεων, την αξιολόγηση της αίτησης σας και την πρόσληψή σας αναλόγως της θέσης εργασίας. Για το λόγο αυτό τα Προσωπικά σας Δεδομένα κοινοποιούνταιστα πρόσωπα εντός της Εταιρείας, που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν για τη διαχείριση ή για την λήψη απόφασης πρόσληψης καθώς και στο προσωπικό των υπολοίπων τμημάτων της εταιρίας λόγω αρμοδιότητας (τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, διαχειριστές συστημάτων ΙΤκλπ) αλλά και πιθανώς σε άλλες εταιρίες-πελάτες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίοι ως Κοινοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας με την εταιρία μας, τηρούν αντίστοιχα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας με την εταιρία μας.

4. Είναι δυνατή η γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων προς άλλες εταιρίες του Ομίλου βάσει σύμβασης ανταλλαγής και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ομίλου καθώς και προς τρίτα μέρη που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες προς την Εταιρία στον τομέα της απασχόλησης προσωπικού (αξιολόγηση, πρόσληψη, συστήματα HR)αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των καθηκόντων, που έχουν αναλάβει έναντι της εταιρίας και υπό την προϋπόθεση ότι τα τρίτα αυτά μέρη έχουν αναλάβει τη δέσμευση και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τυχόν τρίτα μέρη προς τα οποία η εταιρία θα κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Σας Δεδομένα με την ιδιότητα των εκτελούντων επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας.

5.Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επιδιώξουμε τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νόμιμες υποχρεώσεις. Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικάσας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων μας, τις νομικές υποχρεώσεις, την άσκηση ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Εταιρείας .

6. Σε κάθε δε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον – πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 6 πιο πάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι: dpo@ingroup.gr, ή στο 2108210555.