ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της INGROUP είναι η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία, τόσο των εργαζομένων της, όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές-στόχοι, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διεργασίες και  διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας, είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών προδιαγεγραμμένων ή ειδικών απαιτήσεων των πελατών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησής τους.
  • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών και άλλων εξωτερικών παρόχων.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
  • Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τις νέες τεχνολογίες
  • Η διαρκής βελτίωση του ΣΔΠ

Οι αρχές του Συστήματος, καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρείας, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς και των νομοθετικών απαιτήσεων, αλλά και στην επίτευξη των στόχων για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών), για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες διαδικασίες στο μέγιστο των δυνατοτήτων της

Όλα τα τμήματα της INGROUP έχουν την ευθύνη να ενημερώνονται, να  ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της INGROUP να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και τους πελάτες-εξωτερικούς συνεργάτες, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας στους πελάτες της.

30.10.17

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναζήτηση

BI